RODO

DANE OSOBOWE

Przetwarzanie danych osobowych w NOVA OIL sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne„RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. NOVA OIL sp. z o.o. w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych wdrożyła też wewnętrzną "Politykę bezpieczeństwa "

Wypełniając obowiązek wynikający z artykułu 13 RODO chcielibyśmy udzielić Państwu informacji dotyczących następujących aspektów naszych kontaktów i współpracy.Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów /klientów .

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVA OIL sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Boh. Modlina 22/48, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 7742990585, Spółka zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000273047.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wyżej.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 • wypełnianie obowiązków prawnych związanych z płaceniem podatków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz innych przepisów ( Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa o rachunkowości),

 • prawnie uzasadniony interes NOVA OIL sp. z o.o. w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.


III. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez NOVA OIL sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT , prawne, windykacyjne, archiwizacji.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • obowiązywania umowy,

 • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,

 • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

V. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”);

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadkach, kiedy NOVA OIL sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;

VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , w przypadku, gdy uważają Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt. II powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu wizyjnego.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOVA OIL sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Boh. Modlina 22/48, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, NIP 7742990585, Spółka zarejestrowana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000273047

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem pisemnie na adres naszej siedziby wskazany wyżej.

II. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NOVA OIL sp. z o.o. za który Spółka uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie obiektów firmy, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniem ( art. 6. ust. 1 lit. f RODO ).

III. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.

Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez NOVA OIL sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 30 dni, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem.

V. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania., na wniosek uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

VI. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.